Kasutustingimused

Kontoteabe teenus – Kliendi nõusoleku alusel tema arvelduskontode väljavõtete päring, nende andmete töötlemine ning analüüs ning edastamine Partnerile krediidiotsuse tegemiseks Kliendi suhtes.

Teenuse pakkuja – Teenuse pakkujaks on OÜ Krediidiregister (12400621, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Weizenbergi tn 20, 10150), ettevõte omab Eesti Finantsinspektsiooni poolt väljastatud makseasutuse litsentsi 4.1-1/170.

Klient – isik, kes on andnud kas otse või läbi Partneri Teenuse pakkujale nõusoleku tema pangakontode kohta kontoteabeteenuse osutamiseks päringu tegemiseks ning saadud andmete töötlemiseks ja edastamiseks.

Partner – Ettevõtja, kellega tehingu sõlmimiseks on Klient andnud Teenuse pakkujale nõusoleku kontoteabe teenuse osutamiseks.

Nõusoleku tähtaeg – Nõusolek antakse tähtajaga kuni 90 päeva. Nõusoleku tähtaja jooksul on Teenuse osutajal õigus edastada Kliendi kohta koostatud analüüse Partnerile.

Nõusoleku piiratus – Teenuse osutajal on õigus edastada saadud andmeid üksnes Kliendi poolt osutatud Partnerile. Teenuse osutajal on õigus kasutada saadud andmeid analüüsiteenuse arendamiseks ja täiustamiseks.

Andmete säilitamine ja avalikustamine Kliendile – teostatud analüüse säilitakse isikustatud kujul Teenuse osutaja poolt kuni 1 aasta. Kliendile on õigus saada ülevaade tema nõusoleku alusel teostatud päringute ja analüüside kohta, saates vastavasisulise järelepärimise e-mailiga aadressile info@accountscoring.com

Andmete konfidentsiaalsus – Teenuse pakkuja kohustub hoidma Kliendi kohta kogutud ja analüüsitud andmeidi ning muud konfidentsiaalset informatsiooni, kui need satuvad Teenuse osutamise käigus Teenuse pakkuja valdusesse ning mitte edastama nimetatud informatsiooni kolmandatele isikutele v.a seaduses ettenähtud juhtudel.

Vastutuse piirang – pooled ei vastuta oma kohustuste täitmata jätmise eest või rikkumise eest juhul, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud (näiteks sõda, rahutus, loodusnähtus, streik, sideteenuste katkestus, elektri katkestus, küberrünnak), ametivõimude tegevus või muu Pooltest sõltumatu asjaolu, mida kohustust rikkunud Pool ei saanud mõjutada ning mille välistamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata.

Tingimuste muutmine – käesolevaid kasutustingimusi võib Teenuse pakkuja muuta ja täiendada, teavitades sellest Kasutajat e-maili vahendusel 30 päeva ette. Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.